Vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie

Vanaf ultimo januari kunt u de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrilator (AED) na een reanimatie declareren. U kunt hier lezen hoe dat werkt en welke stappen u moet ondernemen om een declaratie bij ons aan te leveren. 

 

Money Money Money

Werkwijze vergoeding verbruikskosten AED na een reanimatie

Regelgeving vergoeding AED

De minister van VWS heeft budget ter beschikking gesteld om de verbruikskosten van de Automatische Externe Defibrillator (AED) na een reanimatie te vergoeden. Deze regeling is bedoeld om het verbruik van AED's zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dat is heel belangrijk want elke AED-inzet is immers gericht op levensreddend handelen. Tot nu toe konden organisaties die geen zorgaanbieder zijn, zoals supermarkten of sportverenigingen, de kosten voor het gebruik van deze AED’s alleen via de zorgverzekering van de patiënt verhalen. Dat gebeurde vaak niet, omdat dit lastig is. Vanaf 2018 kunnen deze organisaties de kosten voor de directe inzet van AED’s vergoed krijgen via de Regionale Ambulancevoorziening. Voor hulpverleningen in de provincie Utrecht is dat de RAVU.

Belangrijke informatie

• De regelgeving gaat in op 1 januari 2018. • De mogelijkheid tot declareren staat open voor elke niet WMG-zorgaanbieder. • Declaratie kan plaatsvinden bij de RAV in de regio waar de AED-inzet heeft plaatsgevonden.

• Voorwaarden voor vergoeding zijn: ‐ Het verbruik is gekoppeld aan een daadwerkelijke inzet van de AED ten behoeve van een reanimatie. ‐ Het verbruik betreft pads en/of het uitlezen van de AED. ‐ Batterijen worden alleen vergoed indien verbruik daadwerkelijk gekoppeld is aan de betreffende reanimatie (zoals wanneer de batterij iedere keer na de inzet van de AED vervangen moet worden).

• Niet in aanmerking voor vergoeding komen: ‐ Verbruiksartikelen die over datum zijn. ‐ Verbruiksartikelen die periodiek vervangen moeten worden (zoals batterij). ‐ Overige reguliere, eventueel terugkerende, kosten.

Vanaf ultimo januari kunt u uw declaratie digitaal indienen.

De declaratie dient de volgende informatie te bevatten: • naam, adres en woonplaats van de declarant • telefoonnummer en e-mailadres • banknummer van de declarant • datum declaratie • adres of locatie van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet (géén naam patiënt) • datum van de reanimatie waarvoor de AED is ingezet • omschrijving van de gedeclareerde kosten • gedeclareerd bedrag • een kopie van het bewijs van de door u betaalde kosten van vervanging.

 declaratieformulier

Het declaratieformulier en bijbehorende kopie(ën) kunt u versturen naar crediteuren@ravu.nl.